next up previous contents
Next: Distribución Maxwell-Boltzmann Up: CONDENSACIÓN BOSE-EINSTEIN Previous: CONDENSACIÓN BOSE-EINSTEIN   Contents

Funciones de distribuciónSubsections

Waleska Aldana Segura 2000-11-10